Sudski tumači za nemački, engleski, francuski i ruski jezik.

Može li prevod biti gotov odmah / danas / što pre?

Kada je u pitanju tipska dokumentacija (Izvod iz matičnih knjiga, uverenje iz suda i policije o neosuđivanosti, lična karta…) prevod može biti vrlo brzo gotov, čak i “danas za danas”, u skladu sa Vašim zahtevom i dogovorom za sa prevodiocem. Kontaktirajte nas, spremni smo na svaki dogovor!

Šta je apostil?

APOSTILLE (Haški pečat) se izdaje u Osnovnom sudu u gradu u kom je dokument izdat. Predstavlja overu koja se stavlja na javne isprave izdate od strane državnih organa ili službenih lica. Njime se potvrđuje verodostojnost pečata i potpisa službenog lica, ali ne i sadržina.

Da li moram da donesem original dokumenta?

Prevodiocu na uvid morate dostaviti ili original dokumenta ili overenu kopiju.

Overeni prevod se spaja sa kopijom, overenom kopijom ili originalnim dokumentom u zavisnosti od države i inostrane institucije kojoj podnosite dokumenta.

Kakva overa mi je potrebna?

Pre nego što donesete dokument na prevod, raspitajte se kakvu vrstu overa i način povezivanja dokumenta zahteva zemlja u kojoj podnosite svoje prevode i dokumente.

Zemlje potpisnice Haške konvencije zahtevaju Apostille pečat (http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/otpisnice?lang=lat).

Većina arapskih zemalja, pak, zahteva punu legalizaciju (overe sudskog prevodioca, Osnovnog suda, Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova i na kraju ambasade dotične zemlje).

Za sve nedoumice pogledajte link ili se raspitajte u nadležnom sudu ili na telefon međunarodne pravne pomoći 011/655 3724

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=lat